PROJEKTY | POISTENIE | FINANCIE | REALITY | PORADENSTVO

Projekty

Správca projektov poskytuje projektový manažment a úspešné projektové riadenie rámcových programov, štrukturálnych fondov, národných a medzinárodných grantových schém. Výhody systému správca projektov:

1. možnosť začiatku spolupráce na projektoch v rôznych fázach ich prípravy, implementácie alebo kontroly

2. vypracovanie a kontrola všetkých povinných príloh, žiadostí o platbu, monitorovacích správ a ďalších dokumentov podľa povahy projektu

3. trvanie spolupráce až do ukončenia monitorovacích období projektov

4. spolupráca pri kontrolách.

Správca projektov odporúča: Nechajte si vypracovať bezplatnú analýzu oprávnenosti a úspešnosti vášho projektového zámeru.

projekty@aprocon.eu +421 902 690 690

Operačné programy ESIF 2014 - 2020
Operačné programy Európska územná spolupráca

Mám záujem o program:

33%
Štrukturálne fondy 2014 - 2020
Výskum a inovácie (VaI)
Integrovaná infraštruktúra (II)
Ľudské zdroje (ĽZ)
Kvalita životného prostredia (KŽP)
Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Technická pomoc (TP)
Rybné hospodárstvo (RH)
Program rozvoja vidieka (PRV)
 
som/bol som prijímateľom eurofondov
nie som prijímateľom eurofondov

©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.